Algemene voorwaarden

 1. W&W Advocaten is een maatschap die zich ten doel stelt de uitoefening van de praktijk van advocaat in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor W&W Arbeidsrecht werkzaam zijn en/of zijn geweest.
 3. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend door de maatschap aanvaard en verricht, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. W&W Arbeidsrecht zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren; een eventueel door de opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, dient de opdrachtgever W&W Arbeidsrecht schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. Op deze algemene voorwaarden kan een beroep worden gedaan door eenieder die door W&W Arbeidsrecht is ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. W&W Arbeidsrecht is tot een dergelijke inschakeling gerechtigd, tenzij het belang van de opdrachtgever zich tegen inschakeling verzet, in welk verband W&W Arbeidsrecht bij voorbaat tot inschakeling van een derde gemachtigd is. In ieder geval zijn deze algemene voorwaarden tevens bedongen ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden W&W Arbeidsrecht en haar bestuurders, alsmede ten behoeve van de bestuurders en/of maten van W&W Arbeidsrecht.
 6. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van W&W Arbeidsrecht voldoet aan alle voorwaarden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien daarom wordt verzocht, kan de polis worden ingezien.
 7. De aansprakelijkheid van W&W Arbeidsrecht voor door de opdrachtgever te bewijzen aansprakelijkheid en schade voorvloeiend uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht beperkt zich steeds tot datgene wat onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Voor gevolgschade onder welke noemer dan ook is W&W Arbeidsrecht nimmer aansprakelijk.
 8. Voor door de opdrachtgever te bewijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is W&W Arbeidsrecht maximaal aansprakelijk tot het honorarium dat terzake van de opdracht gedurende de laatste zes maanden door W&W Arbeidsrecht in rekening is gebracht.
 9. W&W Arbeidsrecht betracht de nodige zorgvuldigheid bij het inschakelen van derden bij de uitoefening van opdrachten maar is voor schade veroorzaakt door tekortkomingen en/of fouten van derden zelf nimmer aansprakelijk. W&W Arbeidsrecht staat jegens derden al dan niet gevestigd buiten Nederland uitdrukkelijk niet in voor hun honorarium e.d.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan grove schuld of opzet van W&W Arbeidsrecht of haar ondergeschikten.
 11. W&W Advocaten zal in principe maandelijks facturen. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever, binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, het gebruikelijke tarief per uur verschuldigd, te vermeerderen met het gebruikelijke percentage kantoorkosten en BTW. Het tarief en genoemd percentage zal jaarlijks per advocaat worden vastgesteld. De opdrachtgever is nimmer tot verrekening en/of opschorting gerechtigd.
 12. Bij gebreke van reclame of betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum vervalt enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of tenaamstelling uit welken hoofde dan ook en staat de instemming met de vaststelling vast.
 13. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen door het tijdsverloop van 12 maanden vanaf het moment dat de feiten waarop de vordering berust bij de opdrachtgever bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn geworden tenzij binnen die periode de aanspraak schriftelijk en gemotiveerd bij W&W Arbeidsrecht is ingediend. Indien de opdracht is geëindigd loopt de vervaltermijn in ieder geval en los van het voorgaande vanaf de datum van de laatste factuur. Bij facturen geldt als datum van bekend worden in het kader van dit artikel vijf dagen na factuurdatum.
 14. W&W Arbeidsrecht is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel zekerheid te verlangen en/of, bij gebreke daarvan of ingeval van een dispuut, de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. W&W Arbeidsrecht is gerechtigd tot het uitoefenen van een retentierecht voor al hetgeen de opdrachtgever aan W&W Arbeidsrecht verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook.
 15. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle extra kosten voor incasso voor rekening van opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook buitengerechtelijke incassokosten begrepen welke geacht worden 15% van het te incasseren bedrag te zijn, met een minimum van 150 euro, met het uitdrukkelijke voorbehoud het daadwerkelijke bedrag van incasso te vorderen indien dit hoger is dan 15%.
 16. De opdrachtgever vrijwaart W&W Arbeidsrecht tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of anderszins van W&W Arbeidsrecht ten behoeve van opdrachtgever.
 17. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers -daaronder verstaan formele en/of feitelijke alsmede de persoon die de opdracht heeft verstrekt en de materieel belanghebbende -, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het aan W&W Arbeidsrecht verschuldigde.
 18. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden verricht.
 19. Alle stukken die W&W Arbeidsrecht ter uitvoering van de opdracht opstelt blijven het intellectuele eigendom van W&W Arbeidsrecht. Reproductie voor eigen gebruik of voor gebruik door derden is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van W&W Arbeidsrecht.
 20. W&W Arbeidsrecht en eenieder die werkzaamheden voor haar uitvoert is geheimhouding verplicht van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever richting derden. De opdrachtgever zal geen informatie over de werkwijze of andere informatie met betrekking tot W&W Arbeidsrecht openbaar maken of ter beschikking van derden stellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van W&W Arbeidsrecht. Aan eventuele adviezen kunnen anderen dan de opdrachtgever(s) geen rechten ontlenen.
 21. Gegevens van opdrachtnemer en derden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt doch niet langer dan voor de duur van 5 jaren na het beëindigen van de werkzaamheden van W&W Arbeidsrecht terzake de specifieke opdracht voor de opdrachtgever.
 22. W&W Arbeidsrecht conformeert zich aan de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID).
 23. Op iedere overeenkomst met W&W Arbeidsrecht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch. Het staat W&W Arbeidsrecht vrij in afwijking van het bovenstaande het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van (een van) de opdrachtgever(s).
 24. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden die geheel en/of ten dele strijdig zijn met de algemene voorwaarden van W&W Arbeidsrecht, dan zijn slechts laatstgenoemde voorwaarden van toepassing.

 

Download als PDF