Terug naar overzicht

BRIEF MINISTER KOOLMEES COMPENSATIEREGELING TRANSITIEVERGOEDING

Afgelopen november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden: de werkgever moet meewerken aan een beëindiging van een slapend dienstverband als de werknemer dat wenst. Veel vragen bleven echter onbeantwoord. Met zijn brief van 13 december 2019 heeft Minister Koolmees op een aantal punten duidelijkheid gegeven:

  • Het UWV zal ook vergoedingen op basis van beëindigingen op verzoek van de werknemer compenseren;
  • Als de beëindigingsovereenkomst in 2019 is ondertekend, wordt de compensatie berekend op basis van de oude berekeningsmethodiek van de transitievergoeding, ook als de arbeidsovereenkomst pas in 2020 eindigt;
  • Het overgangsrecht voor compensatie wordt niet aangepast, waardoor het UWV vanaf 2020 de transitievergoeding zal compenseren aan de hand van de nieuwe, lagere berekeningsmethodiek van de transitievergoeding. Dit geldt ook als het einde van de 104-weken-wachttijd voor 2020 is gelegen en de oude/hoge transitievergoeding verschuldigd is. Werkgevers zijn namelijk voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd slapende dienstverbanden te beëindigen, zo stelt de minister;
  • De beperking dat niet meer wordt gecompenseerd dan het brutoloon dat tijdens de twee jaar ziekte is betaald (eventueel onder aftrek van vervroegde IVA-uitkering (WIA), een WAZO-, WAJONG-, WGA- of Ziektewetuitkering (no-riskpolis)), zal alsnog niet per 1 april 2020 in werking treden. Er wordt verder onderzocht of dat nodig is;
  • 5. De langere beslistermijn van zes maanden gaat gelden voor alle gevallen waarin het einde van de 104-weken-wachttijd is gelegen voor 1 april 2020. Betaling op of na 1 april 2020 maakt een dergelijk geval geen ‘nieuwe aanvraag’, omdat de wachttijd beslissend is.

De compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers start per 1 april 2020. Het advies is om nog dit jaar over te gaan tot beëindiging van de slapende dienstverbanden om te voorkomen dat de transitievergoeding niet geheel vergoed wordt!

Hulp nodig bij het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met ons op.

Neem direct contact op