Terug naar overzicht

NIET VOLDOEN AAN HERPLAATSINGSPLICHT LEIDT TOT SCHADEPOST VOOR WERKGEVER; € 66.000 AAN BILLIJKE VERGOEDING

In een uitspraak van 17 juli 2018 moet de kantonrechter de vraag beantwoorden of het UWV op goede gronden toestemming heeft verleend om de arbeidsovereenkomst tussen partijen op te zeggen. Niet alleen gaat de rechter in op de vraag naar een redelijke grond voor opzegging, ook de herplaatsingsverplichting speelt in deze zaak een grote rol.

Feiten

Werknemer is op 1 september 2007 in dienst getreden bij Accor. Op 1 juni 2017 vond een juridische splitsing plaats waarbij Accor werd afgesplitst van haar rechtsvoorganger Accor Hospitality Nederland B.V. Op 3 november heeft het UWV de aanvraag van Accor ontvangen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met werknemer wegens bedrijfseconomische redenen, waarna zij op 25 januari 2018 toestemming verleent om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen. Met ingang van 1 maart wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd. Werknemer stelt zich vervolgens op het standpunt dat Accor heeft opgezegd in strijd met het opzegverbod wegens overgang van onderneming en vraagt daarnaast om een billijke vergoeding.

Opzegverbod en verval arbeidsplaatsen

Werkgever geeft twee redenen aan waarom hij een direct verband ziet tussen de overgang van de onderneming en de opzegging. De beide ontwikkelingen zouden namelijk min of meer met elkaar samenvallen. De wijziging van de inhoud van de functie en de uiteindelijke opheffing daarvan zou een direct gevolg zijn van de organisatorische wijzigingen binnen Accor. Dit verband is volgens de rechter onvoldoende vast komen te staan. Het werk van de werknemer is namelijk niet komen te vervallen, maar slechts anders georganiseerd. De rechter is van mening dat een dergelijke keuze binnen de vrijheid van Accor als werkgeefster valt. Een verband tussen deze keuze en de overgang van de onderneming is naar het oordeel van de rechter niet voldoende aannemelijk geworden. Wel is voldoende aannemelijk gemaakt door Accor dat het verval van de functie van de werknemer het gevolg was van bedrijfseconomische omstandigheden. Deze horde heeft werkgever dus genomen. Voor de volgende horde, de herplaatsing, ligt dat heel anders.

Herplaatsingsverplichting

Naar het oordeel van de rechter zijn de inspanningen die Accor heeft gepleegd om invulling te geven aan haar herplaatsingsverplichting te gering geweest. Hierbij is van belang dat Accor deel uitmaakt van een groot concern, waardoor de mogelijkheden om een werknemer te herplaatsen is groter is dan wanneer het zou gaan om een kleine onderneming.

Werknemer heeft intern gesolliciteerd, maar is niet aangenomen voor die functie. Accor heeft wel een lijst van mogelijke vacatures aan werknemer verstrekt, maar tussen partijen staat vast dat het hier niet ging om voor de werknemer passende functies. Daarnaast is gebleken dat ten aanzien van werknemer geen verdere inspanningen zijn verricht om hem te begeleiden, om te scholen of anderszins te ondersteunen bij het zoeken van een passende baan. Ook is werknemer al bijna tien jaar in dienst, heeft hij promotie gemaakt, en is gesteld noch gebleken dat hij niet goed functioneerde. Tegen deze achtergrond is de kantonrechter van mening dat Accor meer had moeten doen op het gebied van herplaatsing, voordat zou worden overgegaan tot het beëindigen van de arbeidsrelatie.

Het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding wordt dan ook toegewezen. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag, houdt de rechter rekening met het feit dat werknemer ter zitting nog werkloos is, een gezin met schoolgaande kinderen heeft en te maken heeft met eens forse inkomensdaling. Ook met de al toegewezen transitievergoeding wordt rekening gehouden. De kantonrechter acht een bedrag van € 66.000 bruto redelijk en passend.

Conclusie

Zorgvuldigheid geboden!

Onder de WWZ is herplaatsing van een algemene redelijkheidstoets tot een verplichting verworden. Aan het niet nakomen van die verplichting zijn consequenties verbonden. In dit geval kost het de werkgever – los van de transitievergoeding – € 66.000. Extra reden om goed te letten op de invulling van de herplaatsingsverplichting.

Wij kunnen hierbij helpen! Mocht je meer willen weten, neem dan contact met ons op.

‘s-Hertogenbosch, 18 september 2018

Neem direct contact op