Terug naar overzicht

WEIGEREN OM HET LINKEDIN PROFIEL AAN TE PASSEN = REDEN VOOR ONTSLAG OP STAANDE VOET

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 6 maart 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:2076) moet de rechter oordelen over een ontslag op staande voet. Voor een dergelijk ontslag is vereist dat er sprake is van een dringende reden. In dit geval ziet deze reden op een wel erg bijzondere situatie; namelijk de weigering van de werknemer om zijn LinkedInprofiel in overeenstemming te brengen met een nieuwe functie.

De feitenĀ 
Op 2 augustus 2015 is de werknemer in dienst getreden bij de werkgever in de functie van accountmanager New Business (hunter). Met ingang van 1 augustus 2016 is de werknemer de functie van (Online) Sales, Marketing & PR consultant gaan vervullen. Op 21 augustus 2017 heeft er echter een gesprek plaatsgevonden, waarbij de werknemer werd medegedeeld dat de werkgever hem niet meer wilde handhaven als (Online) Sales, Marketing en PR consultant, maar dat hij weer de volledige werktijd en functie van accountmanager New Business diende te vervullen. De werknemer stemt met deze functiewijziging in.

Het geschil
Op 16 oktober 2017 wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Kern van het geschil draait om de vraag of dit ontslag vernietigd moet worden. De dringende reden voor het ontslag op staande voet blijkt de aanhoudende weigering van de werknemer om een redelijke instructie van de werkgever op te volgen, namelijk om zijn LinkedInprofiel in overeenstemming te brengen met zijn functie van accountmanager New Business. Niet alleen de functienaam moest gewijzigd worden, maar ook de kopregel. Na verscheidene aanmaningen van de werkgever heeft de werkgever slechts de functienaam aangepast.

De beoordeling
De rechter oordeelt dat de werkgever niet hoefde te blijven accepteren dat de werknemer zich naar buiten bleef presenteren als verantwoordelijk voor de marketing en PR van zijn bedrijf. Het ontslag is daarom terecht gegeven, want er was een dringende reden aanwezig. De rechter oordeelt evenwel dat deze dringende reden niet zonder meer samenvalt met ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Hoewel het handelen van de werknemer opzettelijk en kinderachtig was, vond het plaats tegen de achtergrond van onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Naar aanleiding hiervan oordeelt de rechter dat de transitievergoeding wel verschuldigd is.

GevolgenĀ 
Voor ontslag op staande voet is altijd een dringende reden vereist, maar zoals deze zaak wel illustreert hoeft een dergelijke reden niet vanzelfsprekend te zijn. Waar het niet aanpassen van een LinkedInprofiel waarschijnlijk vaak geen dringende reden oplevert, werd geoordeeld dat dat in deze zaak wel het geval was. Alles hangt dus af van de feiten en omstandigheden van het geval.

Neem direct contact op