Terug naar overzicht

REGELING COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING (NA LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID)

Eind februari is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Deze regeling moet een prikkel geven voor werkgevers om het dienstverband na 104 weken ziekte niet langer voort te laten duren. Dienstverbanden worden nu vaak ‘slapend’ gehouden, omdat werkgevers naast de kosten van re-integratie van de langdurig arbeidsongeschikte werknemers ook de transitievergoeding moeten betalen als het dienstverband na 104 weken wordt beëindigd. De regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

 

Compensatie (vergoeding van de transitievergoeding) kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen partijen gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt. De compensatieregeling geldt niet alleen voor toekomstig te betalen transitievergoedingen, maar ook voor werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding verstrekt hebben, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Termijnen

De werkgever moet een aanvraag indienen binnen zes maanden nadat de vergoeding is verstrekt aan de werknemer. Het UWV moet dan binnen 8 weken een beslissing geven. Indien het gaat om een ‘oud geval’ (vergoeding is betaald voor 1 april 2020), moet de aanvraag voor 1 oktober 2020 worden ingediend door werkgever. Het UWV moet in oude gevallen binnen 6 maanden na de ontvangst van de aanvraag beslissen, omdat er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend.

 

Te verstrekken gegevens

Bij de beoordeling van de aanvraag, moet het UWV in ieder geval kunnen vaststellen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend, en;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

 

Het is voor werkgevers dus belangrijk om alle documenten te bewaren die het einde van het dienstverband en de reden daarvan betreffen, alsook de berekening en betaling van de transitievergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst, de schriftelijke toestemming van het UWV, de beschikking van de kantonrechter, de beëindigingsovereenkomst en het bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is.

 

Wanneer het UWV de door werkgever ingediende aanvraag incompleet acht, mag de werkgever de aanvraag aanvullen.

 

Duidelijkheid

Met deze regeling is veel duidelijkheid ontstaan voor werkgevers! Ook voor werknemers in een slapend dienstverband is er duidelijkheid omdat werkgevers nu veel sneller bereid zijn om de dienstverbanden alsnog af te wikkelen.

Neem direct contact op