Terug naar overzicht

WERKTIJDVERKORTING AFGESCHAFT: TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD

Sinds 17 maart 2020 kan geen Werktijdverkorting meer worden aangevraagd bij het Ministerie van SZW. De Werktijdverkorting (wtv-regeling) is namelijk ingetrokken, omdat deze regeling volgens het kabinet niet was gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid wil graag meer werkgever financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling mogelijk was. Dit kan met de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De onderstaande informatie is up-to-date tot en met 20 maart 2020.

Wat is de NOW?

Via NOW kunnen werkgevers een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten, indien er door een buitengewone gebeurtenis, zoals het coronavirus, minder of geen werk beschikbaar is voor het personeel. Het UWV betaalt een voorschot.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kan gebruik worden gemaakt van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor NOW

  • Werkgevers zijn verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers in de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • Er wordt ten minste 20% omzetverlies verwacht;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Tegemoetkoming in de loonkosten

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Enkele voorbeelden:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Aanvragen NOW

De aanvraag moet ingediend worden bij het UWV. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, maar de exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover een werkgever tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Werknemers met flexibel contract

De wtv-regeling gold niet ten aanzien van oproepkrachten met 0-urencontracten, uitzendkrachten en zzp’ers. De NOW kan ook voor deze werknemers worden aangevraagd. Werkgevers kunnen dus werknemers met vaste en met flexibele contracten in dienst houden en doorbetalen.

Kan Werktijdverkorting nog worden aangevraagd?

De wtv-regeling is ingetrokken en kan dus niet meer worden aangevraagd. Is reeds een aanvraag voor Werktijdverkorting gedaan, dan wordt de aanvraag door het UWV behandeld als een aanvraag voor NOW. Werkgevers die een aanvraag voor Werktijdverkorting hebben gedaan, ontvangen daarover bericht. Lopende vergunningen blijven van kracht. Werkgevers die gebruik maken van de wtv-regeling en deze na afloop willen verlengen, moeten gebruikmaken van de NOW.

Updates volgen! De bovenstaande informatie is laatst bijgewerkt op 20 maart 2020.

Neem direct contact op