Terug naar overzicht

OPROEPKRACHTEN EN DE WAB

Flexibiliteit is erg waardevol voor werkgevers en daarom wordt vaak gewerkt met oproepkrachten. Oproepkrachten kennen echter te veel onzekerheid, volgens het kabinet. Omdat de arbeidsomvang voor oproepkrachten over het algemeen niet vaststaat, leid dit tot onnodige permanente beschikbaarheid en langdurige inkomensonzekerheid. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het evenwicht tussen de vaste en flexibele arbeidskracht gaan herstellen. De oproepkracht krijgt dan ook meer rechten. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste wijzigingen voor oproepkrachten.

Introductie oproeptermijn inclusief recht op loon

Deze oproeptermijn houdt in dat de werkgever de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch moet oproepen. Doet de werkgever dit niet of niet op tijd, dan is de werknemer niet verplicht om aan de oproep gehoor te geven. Ook in het geval het tijdstip van de oproep wordt gewijzigd dan wel ingetrokken, moet dit minstens 4 dagen van tevoren gebeuren. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan heeft de werknemer recht op loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij de arbeid volgens de oproep zou hebben verricht.

Afwijken bij cao

De hierboven genoemde oproeptermijn kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur. Bij cao kan echter niet worden overeengekomen dat bij een afzegging na de afwijkende cao-termijn geen recht op loon bestaat. Het is dus zaak om de planning op orde te hebben als werkgever.

Aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden

Voor de werkgever gaat de verplichting gelden de oproepkracht jaarlijks in de 13e maand een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De aangeboden gemiddelde arbeidsduur is dan gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden. Indien de werkgever dit aanbod niet doet, heeft de oproepkracht recht op niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen. LET OP: deze WAB-bepaling is ook van invloed op oproepovereenkomsten die vóór de inwerkingtreding van de WAB zijn aangegaan. Op het moment dat de overeenkomst ten tijde van de inwerkingtreding van de WAB al 12 maanden heeft geduurd, moet het aanbod gedaan worden uiterlijk een maand na de inwerkingtreding van de wet. Arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, worden bij elkaar opgeteld.

Seizoensarbeid

Van de bovenstaande nieuwe regels kan bij cao worden afgeweken voor functies die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht (bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw).

De WAB zal per 1 januari 2020 in werking treden. Klik hier voor meer informatie over de WAB.

Neem direct contact op